สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แม่กรอง
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  รัตนกระทุ่ม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงภัทราพร  เดือนสันเทียะ
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  รัตนกระทุ่ม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิราภา  บัวแย้ม
2. เด็กชายภูบดี  ใคร่นุ่นภา
3. เด็กชายสุทธนา  มันตะสูตร
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  รัตนกระทุ่ม
2. นางจารียา  เต็งสุวรรณ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 78.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงชญานิศ  ชัยประเดิมศักดิ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทองมา
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ตาดวงศ์
2. เด็กหญิงเปมิกา  แซ่ตึ๋ง
 
1. นางชมพูนุท  แซ่ตึ๊ง
2. นางเพชรรัตน์  แสนพิลา
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  บุญคำ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ทานา
3. เด็กหญิงเบญชญา  แก้วทอง
 
1. นางสมคิด  เหมือนบับ
2. นางศิริลักษณ์  ชินศรี