สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 69.3 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภัทราณัฐ  สายทองดี
 
1. นางฉวีรวรรณ  จรูญศักดิ์สิริ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66.66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงภัทรมณ  ลาสุดี
 
1. นางฉวีรวรรณ  จรูญศักดิ์สิริ
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายธนโชค  ยิ่งอินทร์
 
1. นางชลทิชา  นวนเกตุ
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  นาใจ
2. เด็กหญิงธารธารา  ธรรมกุ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ยะสีดา
 
1. นางศิราณี  แสงรุ่งศรี
2. นางสาววาสนา  มณีรัตน์
 
5 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทรัพย์นาค
 
1. นางอรพิน  พรมวี