สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงฐิติมา  วงษ์สง่า
 
1. นายนรินทร์  วาระสิทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณัฐริกา  กุลทนันท์
 
1. นายนรินทร์  วาระสิทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สุดสอาด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญผล
3. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณพุ่ม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีจันทวงศ์
2. นางสาทิพย์  หล่าโคตร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงคหัฏฐินี  เทียนธรรม
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทองมา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงเปี่ยมหทัย  วรวงศ์
 
1. นางฉวีรวรรณ  จรูญศักดิ์สิริ