สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรภร  ไหมทอง
2. เด็กหญิงมณีกานต์  อัครพิชญาพงศ์
 
1. นางแสงเดือน  วงษ์สง่า
2. นางสาวอัจฉริยา  แสงกล้า
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงฐิติมา  วงษ์สง่า
 
1. นายนรินทร์  วาระสิทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงณัฐริกา  กุลทนันท์
 
1. นายนรินทร์  วาระสิทธิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สุดสอาด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญผล
3. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณพุ่ม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีจันทวงศ์
2. นางสาทิพย์  หล่าโคตร์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงมณีกานต์  อัครพิชญาพงศ์
2. เด็กหญิงอิสริยะ  ดิษฐสุวรรณ
 
1. นางชุติมา  พาแกดำ
2. นางสาววนิดา  เทพรัตน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แม่กรอง
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  รัตนกระทุ่ม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงภัทราพร  เดือนสันเทียะ
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  รัตนกระทุ่ม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรธิมา  สังเกตชน
2. เด็กชายกฤตเมธ  ทศทิพย์
3. เด็กหญิงปณิตา  หล่าโคตร์
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  รัตนกระทุ่ม
2. นางจารียา  เต็งสุวรรณ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิราภา  บัวแย้ม
2. เด็กชายภูบดี  ใคร่นุ่นภา
3. เด็กชายสุทธนา  มันตะสูตร
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  รัตนกระทุ่ม
2. นางจารียา  เต็งสุวรรณ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 78.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงชญานิศ  ชัยประเดิมศักดิ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทองมา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 69.3 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงภัทราณัฐ  สายทองดี
 
1. นางฉวีรวรรณ  จรูญศักดิ์สิริ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงคหัฏฐินี  เทียนธรรม
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทองมา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงเปี่ยมหทัย  วรวงศ์
 
1. นางฉวีรวรรณ  จรูญศักดิ์สิริ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 66.66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงภัทรมณ  ลาสุดี
 
1. นางฉวีรวรรณ  จรูญศักดิ์สิริ
 
15 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ตาดวงศ์
2. เด็กหญิงเปมิกา  แซ่ตึ๋ง
 
1. นางชมพูนุท  แซ่ตึ๊ง
2. นางเพชรรัตน์  แสนพิลา
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัสมา  หวังอุ่น
2. เด็กชายชุติพนธ์  จำปาแดง
 
1. นางชมพูนุท  แซ่ตึ๊ง
2. นางเพชรรัตน์  แสนพิลา
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 65 ทองแดง 16 1. เด็กชายธนโชค  ยิ่งอินทร์
 
1. นางชลทิชา  นวนเกตุ
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  บุญคำ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ทานา
3. เด็กหญิงเบญชญา  แก้วทอง
 
1. นางสมคิด  เหมือนบับ
2. นางศิริลักษณ์  ชินศรี
 
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  นาใจ
2. เด็กหญิงธารธารา  ธรรมกุ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ยะสีดา
 
1. นางศิราณี  แสงรุ่งศรี
2. นางสาววาสนา  มณีรัตน์
 
20 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทรัพย์นาค
 
1. นางอรพิน  พรมวี