สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดอนแสง
2. เด็กหญิงนีลชา  บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายยุทธการ  เขียวงาม
 
1. นางสาวปิยะนุช  โถชัยคำ
2. นางสาวสมจิตร  ยางสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยากร  โพธิ์ขาว
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยกเจริญ
3. เด็กหญิงชนิกานต์  พูลวิริยะ
4. เด็กหญิงปวีณา  เสาหิน
5. เด็กหญิงปิยดา  เวชวงค์
6. เด็กหญิงปิยธิดา  เวชวงค์
7. เด็กหญิงปิยวดี  แก้วศรี
8. เด็กหญิงพรทิพย์   แจ่มใจ
9. เด็กหญิงพิมยดา  แก้วกุลา
10. เด็กหญิงภัชณี  แก้วศรี
11. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีรักษา
12. เด็กหญิงวิภาวรรณ   โพธิ์พระยา
13. เด็กหญิงศลิษา  แกมชัยภูมิ
14. เด็กหญิงศศิธร   วงค์กาฬสินธุ์
15. เด็กหญิงสารีย์ญา  จันทร์งาม
16. เด็กหญิงสุพินภรณ์   ช้างวิเศษ
17. เด็กหญิงสุพินภรณ์  ช้างวิเศษ
18. เด็กชายอรรถพล   ศรีเศษนาม
19. เด็กหญิงอรอนงค์   สุขไกรรัตน์
20. เด็กหญิงอันธิกา   เสริมนา
 
1. นางวันเพ็ญ  อำคาแก้ว
2. นางสาวบัวสวรรค์  งามงอน
3. นางอารีวรรณ  สุภาวงค์
4. นางสาวอารียา  ไล้ชื่น
5. นางกรรณิกา  ศาสตร์ประสิทธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีนุกูลจิรสิน
2. เด็กชายชลธิศ   สุพิทิพย์
3. เด็กชายชูศักดิ์   หลิมเจริญ
4. เด็กชายทศพร  อุดล
5. เด็กชายธนดล   ซ่อนนาลา
6. เด็กชายธนพล   ยศใจสุรินทร์
7. เด็กชายธนาธิป   ชนไฮ
8. เด็กชายธวัชชัย   ไพรวัน
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ถิ่นธรณี
10. เด็กหญิงธารทิพย์   แก้ววิเชียร
11. เด็กชายนราธิป  อุดมรักษ์
12. เด็กชายนิธิพงศ์   วาสุ
13. เด็กชายพชรดนัย   ไชยรัมภ์
14. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์   แผ่ผล
15. เด็กชายพิสิษฐ์  เพิ่มสวัสดิ์
16. เด็กชายสิทธิกร   สอนครุฑ
17. เด็กชายสุทธินนท์   ยืนยง
18. เด็กชายอนุชัย   สำรวจวงค์
19. เด็กชายอุกฤษฏ์   แก้วมี
20. เด็กชายแสตมป์  จารุวัฒน์
 
1. นางบัวสวรรค์  งามงอน
2. นางวันเพ็ญ  อำคาแก้ว
3. นางสาวอารียา  ไล้ชื่น
4. นางอารีวรรณ  สุภาวงค์
5. นางกรรณิกา  ศาสตร์ประสิทธิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  ไปลเวทย์
 
1. นางศันสนีย์  เกตุกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ช่วยทอง
 
1. นางศันสนีย์  เกตุกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงชนากานต์  อยู่สาโก
2. เด็กชายสวิตว์  จงรักวิทย์
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วเจ็ก
2. นางสิริกานต์  พรหมช่วย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เต่าให้
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   พันธุ์ละออง
3. เด็กหญิงชื่นกมลวัลย์   นนทะสิงห์
4. เด็กหญิงญาณทิพย์  วิลัยฤทธิ์
5. เด็กหญิงนฎา  ฉายแม้น
6. เด็กหญิงนัทธมน   อุ่นเอ้ย
7. เด็กหญิงนาฏนลิน  กลัดเจริญ
8. เด็กหญิงมัลลิกา   สียะราช
9. เด็กหญิงศิริวิมล   พลทมิฬ
10. เด็กหญิงอรพิน   ตั้นภูมี
 
1. นางสาวชนัญชิดา  ทองใบน้อย
2. นางสาววราภรณ์  แก้วเจ็ก
3. นางชวลา  ศาลิโกเศศ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิรัญญา   เข็มเอี่ยม
 
1. นางชวลา  ศาลิโกเศศ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา   ทองคำ
 
1. นางชวลา  ศาลิโกเศศ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิธร   แสนสี
 
1. นางชวลา  ศาลิโกเศศ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัณฑิกา  สว่างประเสริฐ
 
1. นางชวลา  ศาลิโกเศศ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณภัครพร   เกตวารินทร์
2. เด็กหญิงบุญลักษณ์   รามกนก
 
1. นายณัฐนันท์  อยู่ระหัด
2. นางชวลา  ศาลิโกเศศ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   วงษ์เขียด
2. เด็กหญิงภริตพร   แซ่แต้
 
1. นายณัฐนันท์  อยู่ระหัด
2. นางชวลา  ศาลิโกเศศ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   จันทร์ทรัพย์
2. เด็กหญิงรุ้งทอง   หมุนตัว
3. เด็กหญิงศุภิสรา   รักษา
 
1. นางสาวปริม  มีกุญชร
2. นางสาวศันสนีย์  เกตุกุล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาริษา   ขาวสวย
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  สุขทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์  จันทำ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ   บุญญารัชทิพากร
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  คนดี
4. เด็กชายชลสิทธิ์   ยอดภีระ
5. เด็กหญิงทิพย์วิมล   สอนคราม
6. เด็กหญิงนภาพร   หมื่นพรม
7. เด็กหญิงนิศราวัลย์  กำมณี
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โพธิ์ขาว
9. เด็กหญิงพรชิตา   ลิมปะสุนทร
10. เด็กหญิงภูริษา   ภู่ระหงษ์
11. เด็กชายรัชพล   ทองคำภา
12. เด็กหญิงลักษมณ  พรมเอาะ
13. เด็กหญิงวริญญา   ขันทอง
14. เด็กหญิงวิลาวัลย์   งามแสง
15. เด็กหญิงสุธิษา  พูนสวัสดิ์
16. เด็กชายอดิเทพ  ผิวขาว
17. เด็กหญิงอนุสรา  กวางแก้ว
18. เด็กหญิงอรอภิญญา   ทองเฟื่อง
19. เด็กหญิงอัญชลี  ฤกษ์วิเชียร
20. เด็กชายอานันท์  อึ้งรัตนชัย
 
1. นายศัิริ   โชคสกุล
2. นายธันยบูรณ์  ชื่ื่นชม
3. นางสาวสุภาพรรณ  สุขทอง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์   สืบวิสัย
2. เด็กหญิงปุณณดา   เจริญสุขปภาดา
3. เด็กหญิงเมทนี   หลิ่วนารี
 
1. นางสาวสุรีวัลย์  ขันสัมฤทธิ์
2. นางสาวปริม  มีกุญชร