สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงธัญชนก  สระทองคุ้ม
2. เด็กหญิงสิริภรณ์  พึ่งพุทธ
3. เด็กหญิงเมธิรา  บุญครอง
 
1. นางสาวปุญณิศา  ชื่อเพราะ
2. นางสาวปิยะนุช  โถชัยคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 76.49 เงิน 7 1. เด็กชายธนทรัพย์  คำใส
2. เด็กชายนันทพงษ์  สมชื่อ
 
1. นายมนัส  วงอั้ว
2. นางสาวปิยะนุช  โถชัยคำ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กชายทศวรรษ  เจริญบุญ
2. เด็กหญิงอารียา  หรั่งชะเอม
 
1. นางสาววราภรณ์  แก้วเจ็ก
2. นางสาวชนัญชิดา  ทองใบน้อย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุทธิดา   สังขพา
2. เด็กหญิงเนตรอัปสร   คำมงคล
3. เด็กหญิงไอรดา   หล้าเพ็ง
 
1. นางสาวปริม  มีกุญชร
2. นางชวลา  ศาลิโกเศศ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73.67 เงิน 12 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สีหา
 
1. นางสาวปภาวดี  คำศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายรัตนพงษ์  ม่วงกระโทก
 
1. นางสาวจิตอนันต์  กุมชาด