สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายภูมิบดินทร์  คำสอาด
 
1. นางดอกบัว  เรืองเดช
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจุฑาริณี  ชูเจริญ
2. เด็กหญิงฐานิพาย์  ดำรงศักดิ์ตระกูล
3. เด็กชายหัสนัย  วงษ์วิจารณ์
 
1. นางสาวปิยะนุช  โถชัยคำ
2. นางสาวสุรีวัลย์  ขันสัมฤทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 62.28 ทองแดง 10 1. เด็กชายปิยะพงษ์  คำชู
2. เด็กชายศศิล  คำนนท์
 
1. นายมนัส  วงอั้ว
2. นางสาวปิยะนุช  โถชัยคำ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กชายพัชรินทร์   ใหม่โสภา
2. เด็กชายยศกร  แกนแก้ว
 
1. นายนิรันดร์  กันภัย
2. นางสาววราภรณ์  แก้วเจ็ก
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 68.3 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกุลธารินทร์   รุ่งโฆษิตศรีสกุล
 
1. นางสาวอำไพ  บุญพึ่ง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัันต์ธิดา  สายลือนาม
2. เด็กหญิงอังคณา  โมจินดา
 
1. นางสาวอำไพ  บุญพึ่ง
2. นางสาวจิตอนันต์  กุมชาด
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงชลธิฌา   พูลแก้ว
2. เด็กหญิงเนตรนภา   บัวรินทร์
 
1. นางสาวอารียา  ไล้ชื่น
2. นางบัวสวรรค์  งามงอน