สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายชนะภัย  สมใจ
 
1. นางดอกบัว  เรืองเดช
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 46.7 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายปารเมศ  ศิริเลิศชัย
2. เด็กชายเดชาวัต  ศรพัฒนพรหม
 
1. นายมนัส  วงอั้ว
2. นางสาวปิยะนุช  โถชัยคำ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนทีกานต์   ธัญกุลธวัช
 
1. นางสาวปภาวดี  คำศรี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 7 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภานุพงศ์   จารุวงศ์
 
1. นางสาวจิตอนันต์  กุมชาด