สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละมูลรอดศิริ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชลธิชา  กลิ่นหอม
2. เด็กชายไพรรัตน์  ผาสุก
 
1. นางสุริยพร  จำปาทอง
2. นางสาวปรารถนา  จันทร์เอี่ยมผ่อง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายปรเมศ  ไวกุลเพ็ชร์
 
1. นางสุริยพร  จำปาทอง
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 16 1. เด็กชายธวัชชัย  บุญปลูก
2. เด็กชายนนทศิริ  นาสรร
 
1. นางสาวปรารถนา  จันทร์เอี่ยมผ่อง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิรณา  จำปาทอง
2. เด็กชายก้องเกียรติ  ทับสี
3. เด็กหญิงเพ็ชรชมพู  ทับสี
 
1. นางสาวปรารถนา  จันทร์เอี่ยมผ่อง
2. นางสุริยพร  จำปาทอง
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกลี้ยงเกลา
2. เด็กหญิงอาภาภรณ์  นุชสา
3. เด็กหญิงอาภาวรรณ  นุชสา
 
1. นางสาววาสนา  น่วมถนอม
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 61 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงกิตติยา  นิยมวิทยานนท์
 
1. นางสาววาสนา  น่วมถนอม