สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนน์กมล  บูรณะ
2. เด็กหญิงนันทพร  พึ่งทอง
3. เด็กชายวีรวัต  พรมอยู่
 
1. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
2. นางสาวนิตสา  ต่อโชติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  สวัสดี
2. เด็กหญิงอารดา  พลวงค์ษา
 
1. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
2. นางสาวนิตสา  ต่อโชติ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  นิลปานันท์
 
1. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แซ่ลอ
 
1. นางนิภาภรณ์  ดวงสิน
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รองสุพรรณ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  แก่นบุดดี
 
1. นางสาวณฐวรรณ์  ถิ่นมาบแค
2. นายไพศาล  นภากร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  แก้วกุลา
 
1. นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมบูรณ์ศิริ
 
1. นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ลุนภูเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ยอดพิโรจน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงนัฐฐินันท์  สมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ยอดพิโรจน์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงธมลพร  วงชาลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ยอดพิโรจน์