สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 5 1. เด็กชายทยาวัฒน์  ทรงเจริญสุข
2. เด็กชายนิศธนาธร  ไชยจำเริญ
3. เด็กชายประจวบ  มากแพ
 
1. นางวันอุทัย  คำมูล
2. นายทรงยศ  รังสรรค์มณีนิล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68.33 ทองแดง 10 1. เด็กชายดนุสรณ์  สกุลน้อย
2. เด็กชายธนวัฒน์  เจนแพทย์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญภา
 
1. นายทรงยศ  รังสรรค์มณีนิล
2. นางสาวสลาลี  สุลัยมาน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แรมสูงเนิน
2. เด็กหญิงเกษมณี  แดงโชติ
 
1. นายไพศาล  นภากร
2. นายนิพนธิ์ศักดิ์  ทรงนาศึก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปิยพร  บัวระคร
 
1. นางสาวปรียา  วิรุลพันธ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายณัฐพล  กุลวงศ์
 
1. นางสาวรัชนก  โพธิ์ศรีทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธงชัย  ทศกรรณ์
 
1. นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายรชานันท์  ติสันเทียะ
2. เด็กหญิงวีนัส  นภากร
 
1. นางสาวปรียา  วิรุลพันธ์
2. นางสาวรัชนก  โพธิ์ศรีทอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 62.6 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอัญชิสา  เหมะธุลิน
 
1. นางสาวนิลุบล  ภมร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสหชาติ  คงระเรื่อย
 
1. นางสาวนพรัตน์  พาโส
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64.7 ทองแดง 8 1. เด็กชายกลวิชร  โห้ศิริ
2. เด็กชายกวีศิลป์  ทองเกษร
3. เด็กชายกิตติกุล  ช่วยฉิมพลี
4. เด็กชายภควัต  ประเสริฐศิล
5. เด็กชายวิโรจน์  ซายศรี
6. เด็กชายสหรัฐ  จิบจันทร์
 
1. นางสุริสา  เรืองบุตร
2. นางสาววิชุดา  เลาหโกญจนาท