สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงพิยดา  พลิคามิน
 
1. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรดนย์  แสนสุพรรณ์
 
1. นางสาวดารารัตน์  จันทเขต
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายมนัสวี  ศรีจรัญ
 
1. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 38.04 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายรณพีร์  คำจีน
2. เด็กชายแสงสุริยา  แก้วพาปราบ
 
1. นางสาวปรียา  วิรุลพันธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.13 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธีรนันท์  เกษสกุล
2. เด็กชายพงศกร  ผลพิมาย
 
1. นางวันอุทัย  คำมูล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 7 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สัญญา
 
1. นางสาวอรนิตย์  ชูอารมณ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีบัวบุญ
2. เด็กชายรชานนท์  ติสันเทียะ
 
1. นางสาวรัชนก  โพธิ์ศรีทอง
2. นางสาวปรียา  วิรุลพันธ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัลยภร  หงษ์อ่อน
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สัญญา
 
1. นางสาวปิยะดา  แพรดำ
2. นางสาวอรนิตย์  ชูอารมณ์