สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรกร  นันทะพรม
 
1. นางเยาวภา  ชมดวงจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิทวัช  พูลเกษ
 
1. นางเยาวภา  ชมดวงจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดาพรรณ  บุญกอง
2. เด็กหญิงมินตรา  เดชพันธุ์
 
1. นางวันอุทัย  คำมูล
2. นางสุริสา  เรืองบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทยาวัฒน์  ทรงเจริญสุข
2. เด็กหญิงนริศรา  น้อยพันธ์
 
1. นางวันอุทัย  คำมูล
2. นางสุริสา  เรืองบุตร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 17 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงพิยดา  พลิคามิน
 
1. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรดนย์  แสนสุพรรณ์
 
1. นางสาวดารารัตน์  จันทเขต
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนน์กมล  บูรณะ
2. เด็กหญิงนันทพร  พึ่งทอง
3. เด็กชายวีรวัต  พรมอยู่
 
1. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
2. นางสาวนิตสา  ต่อโชติ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  สวัสดี
2. เด็กหญิงอารดา  พลวงค์ษา
 
1. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
2. นางสาวนิตสา  ต่อโชติ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายมนัสวี  ศรีจรัญ
 
1. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  นิลปานันท์
 
1. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  นิลปานันท์
 
1. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 5 1. เด็กชายทยาวัฒน์  ทรงเจริญสุข
2. เด็กชายนิศธนาธร  ไชยจำเริญ
3. เด็กชายประจวบ  มากแพ
 
1. นางวันอุทัย  คำมูล
2. นายทรงยศ  รังสรรค์มณีนิล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาธิป  ผลพูน
2. เด็กชายอภิวัฒน์  สุวิเศษ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  วังคีรี
 
1. นางวันดี  แก้วชัง
2. นางทัศนาภรณ์  จริยาภรณ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 68.33 ทองแดง 10 1. เด็กชายดนุสรณ์  สกุลน้อย
2. เด็กชายธนวัฒน์  เจนแพทย์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญภา
 
1. นายทรงยศ  รังสรรค์มณีนิล
2. นางสาวสลาลี  สุลัยมาน
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เมืองจันทร์
2. เด็กชายธนากร  ใกล้ผล
3. เด็กหญิงสานันทินี  แป้นดวงเนตร
 
1. นางสาวสลาลี  สุลัยมาน
2. นางสาวเบญจมาศ  พึ่งงาม
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิศามณี  พิมพ์ดี
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  พานแก้ว
 
1. นางสาวปรียา  วิรุลพันธ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 38.04 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายรณพีร์  คำจีน
2. เด็กชายแสงสุริยา  แก้วพาปราบ
 
1. นางสาวปรียา  วิรุลพันธ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสินชัย  การผ่อง
2. เด็กชายเติมศักดิ์  แดงโชติ
 
1. นางวันอุทัย  คำมูล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.13 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธีรนันท์  เกษสกุล
2. เด็กชายพงศกร  ผลพิมาย
 
1. นางวันอุทัย  คำมูล
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติโชค  ลารคร
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  แซ่ก๊วย
 
1. นางทัศนาภรณ์  จริยาภรณ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนฤมล  พรมโสดา
2. เด็กหญิงวิยะดา  เอมสมบูรณ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เจนสมบูรณ์
4. เด็กหญิงอารยา  บุ้งทอง
5. เด็กหญิงเกษร  สุขพราม
 
1. นายชูศักดิ์  แสนยะมูล
2. นางสาวสุระจิตร  พิชญกานต์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แซ่ลอ
 
1. นางนิภาภรณ์  ดวงสิน
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายธงชัย  เปรมปราสัย
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  แก้ใส
 
1. นางสาวดารุณี  รอดเรืองรัตน์
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แรมสูงเนิน
2. เด็กหญิงเกษมณี  แดงโชติ
 
1. นายไพศาล  นภากร
2. นายนิพนธิ์ศักดิ์  ทรงนาศึก
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รองสุพรรณ์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  แก่นบุดดี
 
1. นางสาวณฐวรรณ์  ถิ่นมาบแค
2. นายไพศาล  นภากร
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปิยพร  บัวระคร
 
1. นางสาวปรียา  วิรุลพันธ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายณัฐพล  กุลวงศ์
 
1. นางสาวรัชนก  โพธิ์ศรีทอง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  แก้วกุลา
 
1. นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธงชัย  ทศกรรณ์
 
1. นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุชา  ศรีทาจันทร์
 
1. นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภา  เรืองสุขสุด
 
1. นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายรชานันท์  ติสันเทียะ
2. เด็กหญิงวีนัส  นภากร
 
1. นางสาวปรียา  วิรุลพันธ์
2. นางสาวรัชนก  โพธิ์ศรีทอง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมบูรณ์ศิริ
 
1. นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูเบศ  อุเทศ
2. เด็กชายวรัญชิต  อัปการัตน์
3. เด็กหญิงอัญชลี  มะอยู่เที่ยง
 
1. นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
2. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ยอดพิโรจน์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  บุตรเนียม
 
1. นายพิชัย  วันฑาณุวัฒ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองเกษร
 
1. นายพิชัย  วันฑาณุวัฒ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุมาลี  รินทอง
 
1. นายพิชัย  วันฑาณุวัฒ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  อุบลรัตน์
 
1. นายพิชัย  วันฑาณุวัฒ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองเกษร
2. เด็กชายกฤษดากร  ชูกันหอม
3. เด็กชายกิตติพงศ์  เชื้อช่าง
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  พองพรหม
5. เด็กหญิงชนกนันท์  บุตรเนียม
6. เด็กชายชนะภัย  รุณเจริญ
7. เด็กชายชัยณรงค์  นันทวงษ์
8. เด็กชายธีรชัย  เตชะแก้ว
9. เด็กชายนิศธราธร  ไชยจำเริญ
10. เด็กหญิงปภัสสร  ประเสริฐศิล
11. เด็กชายปภาวรินทร์  อำพันธ์
12. เด็กหญิงพรนภา  อุบลรัตน์
13. เด็กหญิงพัทธมน  อินทร์ตุ่น
14. เด็กชายมานะเทพ  พูลสวัสดิ์
15. เด็กชายรัชตพงศ์  แย้มมีเชาว์
16. เด็กหญิงสุมาลี  รินทอง
17. เด็กชายสุริยะ  ไทยนาทม
18. เด็กชายอนุชา  มาอยู่
19. เด็กชายอาทิตย์  เปริน
20. เด็กชายโสธร  เพ็ญฉาย
 
1. นายอารัญ  สุดวิสัย
2. นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
3. นายพิชัย  วันฑาณุวัฒ
4. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ยอดพิโรจน์
5. นางสาวกุสุมา  แสงอินทร์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ลุนภูเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ยอดพิโรจน์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงนัฐฐินันท์  สมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ยอดพิโรจน์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงเกวลิน  ทองบ่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ยอดพิโรจน์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  วรรณขาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ยอดพิโรจน์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิตญา  มะลิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ยอดพิโรจน์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงธมลพร  วงชาลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ยอดพิโรจน์
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก่นศิลา
2. เด็กหญิงพสิณา  เจริญคุณสมบัติ
3. เด็กหญิงรักษิณา  เศษรักษา
4. เด็กหญิงวาสนา  เกาะรุ้ง
5. เด็กหญิงสุนันทา   พนมเขตร์
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ผลาผล
 
1. นางสาวกุสุมา  แสงอินทร์
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 62.6 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอัญชิสา  เหมะธุลิน
 
1. นางสาวนิลุบล  ภมร
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสหชาติ  คงระเรื่อย
 
1. นางสาวนพรัตน์  พาโส
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 7 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สัญญา
 
1. นางสาวอรนิตย์  ชูอารมณ์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองยัง
 
1. นางสาวจินตนา  จันทา
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64.7 ทองแดง 8 1. เด็กชายกลวิชร  โห้ศิริ
2. เด็กชายกวีศิลป์  ทองเกษร
3. เด็กชายกิตติกุล  ช่วยฉิมพลี
4. เด็กชายภควัต  ประเสริฐศิล
5. เด็กชายวิโรจน์  ซายศรี
6. เด็กชายสหรัฐ  จิบจันทร์
 
1. นางสุริสา  เรืองบุตร
2. นางสาววิชุดา  เลาหโกญจนาท
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญเสน
2. เด็กหญิงณิภาดา  อินทะวง
3. เด็กหญิงอมินทราวรรณ  หลงสมบุญ
 
1. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
2. นางสาวสุรีย์  กลัดบุบผา
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลาธาร  พิณโสดา
2. เด็กหญิงดารินทร์  เสียงล้ำ
3. เด็กหญิงศิริวิภา  ตะนอดนอก
 
1. นางสาวปิยะดา  แพรดำ
2. นางวันดี  แก้วชัง
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รองสุพรรณ์
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  ธนะจินดา
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ส่งพุ่ม
 
1. นางสาวปิยะดา  แพรดำ
2. นางวันดี  แก้วชัง
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกัลยณัฐ  บัทท์
2. เด็กหญิงอรอุมา  ดีทองอ่อน
 
1. นางแอนนา  พรหมมา
2. นางสาวดารารัตน์  จันทเขต
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีบัวบุญ
2. เด็กชายรชานนท์  ติสันเทียะ
 
1. นางสาวรัชนก  โพธิ์ศรีทอง
2. นางสาวปรียา  วิรุลพันธ์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัลยภร  หงษ์อ่อน
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สัญญา
 
1. นางสาวปิยะดา  แพรดำ
2. นางสาวอรนิตย์  ชูอารมณ์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสุข
 
1. นางแอนนา  พรหมมา
 
59 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐวี  จัตวา
2. เด็กชายเกรียงไกร  จันทรโชโต
 
1. นางศศิลักษณ์  ไชยตัน
2. นางสาวสุรีย์  กลัดบุบผา
 
60 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงจิราพร  สังข์ทับทิม
2. เด็กหญิงมณีรินทร์  หว้ามุข
 
1. นางสาวสุรีย์  กลัดบุบผา
2. นางศศิลักษณ์  ไชยตัน
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดุลยวัต  จิตสวา
2. เด็กหญิงนันปภัสร์  โลนุช
3. เด็กชายอฐาปกรณ์  ประกอบธรรม
 
1. นายฐานุพงศ์  พุฒวิชัยดิษฐ์
2. นางศศิลักษณ์  ไชยตัน
 
62 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนกานต์  คงคาทิพย์
2. เด็กชายนิธิ  ศรีจรัญ
 
1. นางสาวณิชกานต์  คมคาย
2. นางสาวมณทิรา  สีหะไกร
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโฆษิต  นันละกะ
 
1. นางสาวณิชกานต์  คมคาย