สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงปาตาลี  ขอย้ายกลาง
2. เด็กชายพรทวี  เอี่ยมพิน
3. เด็กหญิงรวิพร  สารมะโน
4. เด็กหญิงวันดา  พูนสิน
5. เด็กชายอนุภาพ  ราศรีทอง
 
1. นางสมชิด  เจติยะกุล
2. นางนวลจิรา  แจ่มจำรัส
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชา  พุฒเจริญ
2. เด็กหญิงนิศากร  เปียกสอน
3. เด็กหญิงปีใหม่  ชมชาย
4. เด็กหญิงมลฑิตา  เถื่อนช้าง
5. เด็กหญิงศิรินภา  เครือปั่นแก้ว
 
1. นางสมชิด  เจติยะกุล
2. นางเกณิกา  เปลี่ยนศรี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินดาภา  พรรณศรี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อมคิ้ม
3. เด็กหญิงฉันทนา  ปลายเนตร
4. เด็กหญิงชยุดา  ภู่เทียน
5. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วาจาใจ
6. เด็กหญิงธนภรณ์  นนทะนำ
7. เด็กหญิงนิสาชล  สาระเนตร
8. เด็กหญิงพัชราภา  รอดอินทร์
9. เด็กหญิงมนัสนันท์  นามปัญหา
10. เด็กหญิงมินตรา  จันทร์มณี
11. เด็กหญิงรัตติก่าล  วงมั่น
12. เด็กหญิงรัตติยากร  ศิริโหน
13. เด็กหญิงสุกัญญา  เรืองพิศาล
14. เด็กหญิงอนุศรา  ยาวิชัย
15. เด็กหญิงอินทิรา  น้อยสวัสดิ์
 
1. นางสมชิด  เจติยะกุล
2. นางศศิธร  อังสุโรจน์
3. นางสาวอมรา  เกษมสุข
4. นายนิธิ  แจ่มจำรัส
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภาคเดียว
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ใจแสน
3. เด็กหญิงขวัญกมล  ภู่จรัส
4. เด็กชายคมสันต์  รื่นฤดี
5. เด็กชายธวัชชัย  กองหิน
6. เด็กหญิงประไพพัฒน์  เปลี่ยนศรี
7. เด็กหญิงปวิชญา  นาควิบูลย์
8. เด็กชายพีรวัฒน์  เมืองเอี่ยม
9. เด็กหญิงภาวิตา  อดุลเจริญทอง
10. เด็กหญิงศรัยพร  กบกลางดอน
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางสาวอมรา  เกษมสุข
3. นายตนุภัทร  ไพโสภา
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น่วมภักดี
2. เด็กหญิงฐิติยา  อุปมา
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วะลา
4. เด็กหญิงพรชลัยย์  กบกลางดอน
5. เด็กหญิงยศวดี  ศรีสว่าง
6. เด็กหญิงวราพร  แซ่ตั้ง
7. เด็กหญิงศศิประภา  ถึงชัย
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  กลิ่นหอม
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นายภัทรพงษ์  แฉ่งละมัย
3. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
4. นางสุภัชช์สิริ  กำจรวาณิชย์กุล
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภู่จรัส
2. เด็กหญิงชวนฝัน  พูนทรัพย์สิน
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กองสีผิว
4. เด็กหญิงพรทิพย์  มีบุญ
5. เด็กหญิงวรัทยา  นาควิบูลย์
6. เด็กหญิงสุนิสา  ดีแป้น
7. เด็กหญิงอทิตยา  เมรุวัย
8. เด็กหญิงแก้วมณี  ดีพรวน
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางสาวสมศรี  ฟักหอมเกร็ด
3. นางเสาวลักษณ์  ศรีบัวพันธุ์
4. นางสาวจินตนา  พรหมทา
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชวนฝัน  พูนทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงชิตนภา  เจริญเขต
3. เด็กหญิงณัฐชยา  เรือนขำ
4. เด็กหญิงนราเกตน์  โสมา
5. เด็กหญิงนฤมล  เขียวชะอุ่ม
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  แสนยากุล
7. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แซ่โค้ว
8. เด็กหญิงสุภาพร  อยู่สุข
9. เด็กหญิงอรปรียา  ฐานะยิ่งเจริญ
10. เด็กหญิงอรอรรณ  หลีโกยทรัพย์
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นายวชิระ  ฟักอ่อน
3. นายจิรวัฒน์  ยังปรางค์
4. นางสาวยุภารัตน์  ศรีคำ
5. นางสาวศศิมาภรณ์  บุญอุปถัมภ์กุล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาย  คำแลง
2. เด็กชายธนกร  โชติกิตติธนกุล
3. เด็กหญิงนวลจันทร์  สิมภะรักษ์
4. เด็กชายภูวนาถ  สาขามุละ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  อิ่มใจ
6. เด็กชายศักดา  ทูน
 
1. นายภัทรพงษ์  แฉ่งละมัย
2. นายวชิระ  ฟักอ่อน
3. นายตนุภัทร  ไพโสภา