สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สีล้ง
2. เด็กชายพงษ์ณภัทร  สุจริยา
 
1. นางสาวบุณยาพร  อ่ำเย
2. นางสาวเปรมฤดี  แสงโชติ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมลชนก  เณรหนู
2. เด็กชายสหรัฐ  จั่นพา
 
1. นางสาวบุณยาพร  อ่ำเย
2. นางสาวเปรมฤดี  แสงโชติ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัทรพล  ทานาลาด
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  นาสมวา
3. เด็กชายอรุณฤทธิ์  ปานทอง
 
1. นายณฐกร  น่วมอินทร์
2. นางสาวบุณยาพร  อ่ำเย
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายนนทพัทธ์   ปานทอง
2. เด็กชายปวริศ   จันทร์กลาง
 
1. นายณฐกร  น่วมอินทร์
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพงค์  รักษากิจ
2. เด็กชายอนุพงศ์  วงษ์สมี
 
1. นายณฐกร  น่วมอินทร์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก้องภพ  เรืองขำ
2. เด็กหญิงวรัญญา  แสงใสยะ
3. เด็กหญิงศิริพร  กัณหาชาลี
 
1. นายณฐกร  น่วมอินทร์
2. นางสุุวภี  ชื่นพลี
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายชินวัตร  ชูศรี
 
1. นางนวพร  ช่วงโชติ