สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอนุชา  ชาญสมร
 
1. นายภรณ์ชนก  คำแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายภูดิศ  ปานเย
2. เด็กชายสดายุ  สอนรัตน์
 
1. นางสมพร  พรหมศร
2. นางสาววัจนา  โรจนรุ่งทวี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพนิตนันท์  เดือนเนตร์
2. เด็กหญิงเบญจพร   ปานเย
 
1. นางสาวกำไล   หนูเทพย์
2. นางสาวสุรกัญญา  จันทน์ไพรสณฑ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนิรันดร์  เรืองอุบล
 
1. นางสาวสุรกัญญา  จันทน์ไพรสณฑ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอนารัตน์  ดีสงคราม
 
1. นางสาวสุรกัญญา  จันทน์ไพรสณฑ์