สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอนุชา  ชาญสมร
 
1. นายภรณ์ชนก  คำแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคุณากร   เรืองอุบล
2. เด็กชายธงชัย  ไล้กลิ่นหอม
3. เด็กชายอัครเดช   แก้วประเสริฐ
 
1. นายภรณ์ชนก  คำแก้ว
2. นางสาววัจนา  โรจนรุ่งทวี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายภูดิศ  ปานเย
2. เด็กชายสดายุ  สอนรัตน์
 
1. นางสมพร  พรหมศร
2. นางสาววัจนา  โรจนรุ่งทวี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายรัฐพงษ์  ค้ำคูณ
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์    จันทร์เครือบ
 
1. นางสาวอนุช  พฤฒิชัยวิบูลย์
2. นางสุรัชวดี  ปลีหะจินดา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปัญญาพร   ต่วนศรีแก้ว
2. เด็กชายสุธินันท์  อิทธิพร
 
1. นางสาวอนุช  พฤฒิชัยวิบูลย์
2. นางสุรัชวดี  ปลีหะจินดา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพนิตนันท์  เดือนเนตร์
2. เด็กหญิงเบญจพร   ปานเย
 
1. นางสาวกำไล   หนูเทพย์
2. นางสาวสุรกัญญา  จันทน์ไพรสณฑ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงวรรณษา   บุญเดช
 
1. นางสมพร  พรหมศร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายวีรภัทร   พุ่มสลิด
 
1. นางพิศรานุช  โคตรวัฒน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปานวาด  แก้วประเสริฐ
2. เด็กชายศิรศักดิ์  นิ่มประภา
 
1. นางพิศรานุช  โคตรวัฒน์
2. นางสาวดวงพร  พุ่มโมรา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ  สอนรัตน์
2. เด็กหญิงสร้อยลดา  เขียวเรียง
 
1. นางพิศรานุช  โคตรวัฒน์
2. นางสาวดวงพร  พุ่มโมรา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนิรันดร์  เรืองอุบล
 
1. นางสาวสุรกัญญา  จันทน์ไพรสณฑ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอนารัตน์  ดีสงคราม
 
1. นางสาวสุรกัญญา  จันทน์ไพรสณฑ์