สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขำคูณวงค์
2. เด็กหญิงนันธิสา  อ่วมคุ้ม
3. เด็กหญิงปัทมพร  ทองพูล
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  แจ้งรู้สุข
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  คำแสง
 
1. นายสุพรรณ  โพธิ์สุภาพ
2. นางระเบียบ  กล้าจริง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภทรพรรณ  ผิวอ่อน
 
1. นางวิไลวรรณ   สิงวิสุทธิ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุมิตรา  เชยแสงโชติ
 
1. นางสาวบังอร  อินทร์บำรุง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  อุนนารัตน์
 
1. นางศิวาพร  บัวสมาน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัทรเดช  อินทร์บุญ
2. เด็กหญิงพิชยา  รักดี
 
1. นางเพ็ญประภา   บำรุงอ่วม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  หงษ์จร
2. เด็กชายศุภกร  อาดำ
 
1. นางสาวบังอร  อินทร์บำรุง
2. นางสุดา  เรืองหิรัญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขสง่า
2. เด็กหญิงสุภัสร  เปรมเดชา
 
1. นางศิวาพร  บัวสมาน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แม้นวิลัย
3. เด็กหญิงนิธินา  ไกรโหล
4. เด็กหญิงพรนิภา  พงษ์เกลี้ยง
5. เด็กหญิงพัชชา  จงรัมย์
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  รัตนมูล
7. เด็กหญิงรุจิสา  สองบุญ
8. เด็กหญิงฤดี  วรรณคำ
9. เด็กหญิงวรรณิสา  สิงวิสุทธิ
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีคงไทย
 
1. นางอารีย์  วิทยารมภ์
2. นายสุทัศน์  หัตถกิจ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพร  พลราช
2. เด็กชายนเรศ  ไพรีรณ
3. เด็กชายยุทธนา  สามารถ
 
1. นายสุรชัย  คำเสียง
2. นางแดง  แววกุจเจือ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุเมธ  เสนาฮาด
 
1. นายสรศาสตร์   วรรณ์ประเสริฐ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีคงไทย
 
1. นายสรศาสตร์   วรรณ์ประเสริฐ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงฤดี  วรรณคำ
 
1. นายสรศาสตร์   วรรณ์ประเสริฐ
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมานิตา  วันเรียน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วันหลัง
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรีเกตุ
 
1. นายสุพรรณ  โพธิ์สุภาพ
2. นางระเบียบ  กล้าจริง