สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เหรียญทวนทอง
 
1. นางวิไลวรรณ   สิงวิสุทธิ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายนิลภัส  ชุมนอก
2. เด็กชายยศพร  ทวีศาสตร์
 
1. นายสรศาสตร์   วรรณ์ประเสริฐ
2. นายนครินทร์  ผิวอ่อน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายทวยเทพ  เข็มทอง
 
1. นางสุนันท์  พระวงศ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงเมธาพร  พิลาม
 
1. นายสุรชัย  คำเสียง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนิตา  อาภรณ์
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ฉ่ำฉิม
 
1. นายสุรชัย  คำเสียง
2. นางแดง  แววกุจเจือ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายชัชนันท์  งามแก้ว
2. เด็กชายณัฐพล  พลีวรรณ์
3. เด็กชายภาคภูมิ  แจ้งเปล่า
 
1. นางวิไลวรรณ   สิงวิสุทธิ
2. นางเพ็ญประภา   บำรุงอ่วม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรชัย  กันคล้อย
 
1. นายสรศาสตร์   วรรณ์ประเสริฐ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 70.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อุ่นใจ
 
1. นายสรศาสตร์   วรรณ์ประเสริฐ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายคชา  สุขเจริญเมือง
 
1. นายสุทัศน์  หัตถกิจ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมณชนก  โปร่งจิตร
2. เด็กชายพงศ์วิทย์  บุญมา
3. เด็กหญิงสุธิดา  จุ้ยมณี
 
1. นางสุดา  เรืองหิรัญ
2. นางสาวบังอร  อินทร์บำรุง
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงธนพร  เนื้อไม้หอม
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวงศ์
3. เด็กหญิงสโรชา  ชัยน้อย
 
1. นางสาวภัทรี  สีจุ้ย
2. นางสาวอัมภิการ์   ชุนบุญ
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 9 1. เด็กชายจักรพันธ์  บุตยาพงษ์
2. เด็กหญิงปสุตา  สุภาบุตร
3. เด็กหญิงอรวรรษา  พิมพิชัย
 
1. นางสาวอัมภิการ์   ชุนบุญ
2. นางสาวภัทรี  สีจุ้ย
 
13 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัทราพร  อาจศาสตร์
 
1. นางสาวสุณี  ชลหิรัญ