สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอณุชิดา  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงอริยพัชร  ทองอร่าม
 
1. นายสรศาสตร์   วรรณ์ประเสริฐ
2. นางมยุรี  วรรณ์ประเสริฐ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กันทะสอน
 
1. นางศิวาพร  บัวสมาน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แม้นวิลัย
 
1. นางศิวาพร  บัวสมาน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนฤมล  น้อยบุญทัน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แผลงจันทึก
 
1. นางวิไลวรรณ   สิงวิสุทธิ
2. นางเพ็ญประภา   บำรุงอ่วม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ช้างวิเศษ
 
1. นายสุทัศน์  หัตถกิจ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณิสา  สิงวิสุทธิ
 
1. นางอารีย์  วิทยารมภ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  พงษ์เสือ
 
1. นายสุทัศน์  หัตถกิจ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61.15 ทองแดง 10 1. เด็กชายกฤตภัค  เชาวนะ
2. เด็กชายปณวิตร  อิ่มใจ
3. เด็กชายภัคณัฏฐ์  เชาวนะ
4. เด็กชายภัทรพล  ชุ่มสมุทร
5. เด็กชายอรรถพล  บัวจันทร์
6. เด็กชายเตชทัต  เกล็ดพลี
 
1. นางสาวสายสุนีย์   สงวนยิ้ม
2. นางสุนันท์  พระวงศ์
3. นายนราธิป  พระวงศ์