สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงธนพร  สีกลิ่นหอม
 
1. นายนครินทร์  ผิวอ่อน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสุริยา  สอนพระขรรค์
 
1. นายนครินทร์  ผิวอ่อน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐพล  อินทร์งาม
 
1. นางสุนันท์  พระวงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงภควดี  จันทร์กระจ่าง
 
1. นายนครินทร์  ผิวอ่อน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกฤษฏา  รุ่งเรือง
 
1. นายนครินทร์  ผิวอ่อน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แม้นวิลัย
 
1. นางอารีย์  วิทยารมภ์