สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เหรียญทวนทอง
 
1. นางวิไลวรรณ   สิงวิสุทธิ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงธนพร  สีกลิ่นหอม
 
1. นายนครินทร์  ผิวอ่อน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสุริยา  สอนพระขรรค์
 
1. นายนครินทร์  ผิวอ่อน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายณัฐพล  อินทร์งาม
 
1. นางสุนันท์  พระวงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงภควดี  จันทร์กระจ่าง
 
1. นายนครินทร์  ผิวอ่อน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกฤษฏา  รุ่งเรือง
 
1. นายนครินทร์  ผิวอ่อน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขำคูณวงค์
2. เด็กหญิงนันธิสา  อ่วมคุ้ม
3. เด็กหญิงปัทมพร  ทองพูล
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  แจ้งรู้สุข
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  คำแสง
 
1. นายสุพรรณ  โพธิ์สุภาพ
2. นางระเบียบ  กล้าจริง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อภัยวงศ์
2. เด็กชายกิตติพศ  บิกขุนทด
3. เด็กชายธนกร  กันคล้อย
4. เด็กชายนรงค์  ไพรีรณ
5. เด็กหญิงนันทชา  วิเวก
6. เด็กหญิงนาตยา  จันทร์สว่าง
7. เด็กหญิงน้ำหวาน  ใจหมั่น
8. เด็กหญิงพรทิพย์  ไวยฉาย
9. เด็กชายพุทธิวัฒน์  เถื่อนชนะ
10. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีจันทึก
11. เด็กหญิงศุรัญฌา  อาจศาสตร์
12. เด็กชายสุทธิพงษ์  พงษ์พันนา
13. เด็กหญิงอนิดา  เบ็นชู
14. เด็กชายอนุวัตน์  ประทุมวัน
15. เด็กหญิงอาทิตยา  จับจิตร์
 
1. นางสาวบังอร  อินทร์บำรุง
2. นางสุดา  เรืองหิรัญ
3. นางศิวาพร  บัวสมาน
4. นางเสาวคนธ์  นาจาน
5. นายสุรชัย  คำเสียง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภทรพรรณ  ผิวอ่อน
 
1. นางวิไลวรรณ   สิงวิสุทธิ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุมิตรา  เชยแสงโชติ
 
1. นางสาวบังอร  อินทร์บำรุง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  อุนนารัตน์
 
1. นางศิวาพร  บัวสมาน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัทรเดช  อินทร์บุญ
2. เด็กหญิงพิชยา  รักดี
 
1. นางเพ็ญประภา   บำรุงอ่วม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  หงษ์จร
2. เด็กชายศุภกร  อาดำ
 
1. นางสาวบังอร  อินทร์บำรุง
2. นางสุดา  เรืองหิรัญ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขสง่า
2. เด็กหญิงสุภัสร  เปรมเดชา
 
1. นางศิวาพร  บัวสมาน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แม้นวิลัย
3. เด็กหญิงนิธินา  ไกรโหล
4. เด็กหญิงพรนิภา  พงษ์เกลี้ยง
5. เด็กหญิงพัชชา  จงรัมย์
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  รัตนมูล
7. เด็กหญิงรุจิสา  สองบุญ
8. เด็กหญิงฤดี  วรรณคำ
9. เด็กหญิงวรรณิสา  สิงวิสุทธิ
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีคงไทย
 
1. นางอารีย์  วิทยารมภ์
2. นายสุทัศน์  หัตถกิจ
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอณุชิดา  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงอริยพัชร  ทองอร่าม
 
1. นายสรศาสตร์   วรรณ์ประเสริฐ
2. นางมยุรี  วรรณ์ประเสริฐ
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายนิลภัส  ชุมนอก
2. เด็กชายยศพร  ทวีศาสตร์
 
1. นายสรศาสตร์   วรรณ์ประเสริฐ
2. นายนครินทร์  ผิวอ่อน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สีฟ้า
 
1. นายสุรชัย  คำเสียง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายทวยเทพ  เข็มทอง
 
1. นางสุนันท์  พระวงศ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงเมธาพร  พิลาม
 
1. นายสุรชัย  คำเสียง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กันทะสอน
 
1. นางศิวาพร  บัวสมาน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แม้นวิลัย
 
1. นางศิวาพร  บัวสมาน
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนฤมล  น้อยบุญทัน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แผลงจันทึก
 
1. นางวิไลวรรณ   สิงวิสุทธิ
2. นางเพ็ญประภา   บำรุงอ่วม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนิตา  อาภรณ์
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ฉ่ำฉิม
 
1. นายสุรชัย  คำเสียง
2. นางแดง  แววกุจเจือ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายชัชนันท์  งามแก้ว
2. เด็กชายณัฐพล  พลีวรรณ์
3. เด็กชายภาคภูมิ  แจ้งเปล่า
 
1. นางวิไลวรรณ   สิงวิสุทธิ
2. นางเพ็ญประภา   บำรุงอ่วม
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพร  พลราช
2. เด็กชายนเรศ  ไพรีรณ
3. เด็กชายยุทธนา  สามารถ
 
1. นายสุรชัย  คำเสียง
2. นางแดง  แววกุจเจือ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรชัย  กันคล้อย
 
1. นายสรศาสตร์   วรรณ์ประเสริฐ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 70.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อุ่นใจ
 
1. นายสรศาสตร์   วรรณ์ประเสริฐ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุเมธ  เสนาฮาด
 
1. นายสรศาสตร์   วรรณ์ประเสริฐ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีคงไทย
 
1. นายสรศาสตร์   วรรณ์ประเสริฐ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงฤดี  วรรณคำ
 
1. นายสรศาสตร์   วรรณ์ประเสริฐ
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ช้างวิเศษ
 
1. นายสุทัศน์  หัตถกิจ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายคชา  สุขเจริญเมือง
 
1. นายสุทัศน์  หัตถกิจ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แม้นวิลัย
 
1. นางอารีย์  วิทยารมภ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณิสา  สิงวิสุทธิ
 
1. นางอารีย์  วิทยารมภ์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  พงษ์เสือ
 
1. นายสุทัศน์  หัตถกิจ
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61.15 ทองแดง 10 1. เด็กชายกฤตภัค  เชาวนะ
2. เด็กชายปณวิตร  อิ่มใจ
3. เด็กชายภัคณัฏฐ์  เชาวนะ
4. เด็กชายภัทรพล  ชุ่มสมุทร
5. เด็กชายอรรถพล  บัวจันทร์
6. เด็กชายเตชทัต  เกล็ดพลี
 
1. นางสาวสายสุนีย์   สงวนยิ้ม
2. นางสุนันท์  พระวงศ์
3. นายนราธิป  พระวงศ์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมณชนก  โปร่งจิตร
2. เด็กชายพงศ์วิทย์  บุญมา
3. เด็กหญิงสุธิดา  จุ้ยมณี
 
1. นางสุดา  เรืองหิรัญ
2. นางสาวบังอร  อินทร์บำรุง
 
39 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมานิตา  วันเรียน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วันหลัง
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรีเกตุ
 
1. นายสุพรรณ  โพธิ์สุภาพ
2. นางระเบียบ  กล้าจริง
 
40 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายวิรัตน์  กลัดจ่าย
 
1. นางสาวสุณี  ชลหิรัญ
 
41 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงธนพร  เนื้อไม้หอม
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  สุวงศ์
3. เด็กหญิงสโรชา  ชัยน้อย
 
1. นางสาวภัทรี  สีจุ้ย
2. นางสาวอัมภิการ์   ชุนบุญ
 
42 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 9 1. เด็กชายจักรพันธ์  บุตยาพงษ์
2. เด็กหญิงปสุตา  สุภาบุตร
3. เด็กหญิงอรวรรษา  พิมพิชัย
 
1. นางสาวอัมภิการ์   ชุนบุญ
2. นางสาวภัทรี  สีจุ้ย
 
43 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัทราพร  อาจศาสตร์
 
1. นางสาวสุณี  ชลหิรัญ