สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอธิวัฒน์  เลพิมาย
2. เด็กชายอัคเดช  สุดอุดม
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุฬารัตน์  บุญฉิม
2. เด็กหญิงสิริยากร  สุดสาคร
3. เด็กหญิงสุรนันท์  เหล่าเวียงเกตุ
 
1. นางสาวสมนึก  กมลนาวิน
2. นางสาวกนกวรรณ  แช้นสีดา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจริญสุข
2. เด็กชายเจษฎา  พรเจริญ
 
1. นางสาวชมพูนุท  ชื่นชม
2. นางดวงกมล  เจริญเตีย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ดวงเดือน
2. เด็กหญิงมาณวิกา  สุดสาคร
 
1. นางสาวชมพูนุท  ชื่นชม
2. นางรัชนี  สุขรุ่ง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภสร  ศรีวิศัย
2. เด็กหญิงผกาวดี  สุดอุดม
3. เด็กชายภัทรพงษ์  ชานนท์
4. เด็กหญิงมัณฑนา  กรโกษา
5. เด็กหญิงวันวิสา  จันทเขตต์
6. เด็กหญิงศนันทินี  พรมฟัก
 
1. นางจินตนา   ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
3. นางสาวกนกวรรณ  แช้นสีดา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  สุกใส
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  เปรี้ยวจันทึก
3. เด็กหญิงสรารัตน์  จันประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุวนัน  คงอิ่ม
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไกรเชย
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  สีโสดา
 
1. นางจินตนา   ประทีป ณ ถลาง
2. นางดวงกมล  เจริญเตีย
3. นางสาวสมนึก  กมลนาวิน
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุสุมา  ทิพย์รัตน์
2. เด็กหญิงชญานันท์  อุทัยฉาย
3. เด็กหญิงชลิตา  กิมฮง
 
1. นางสาวธนพร  กลุดกรับ
2. นางสุพร  มั่นยิ่ง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงนภาพร  มังกรกิ่ง
3. เด็กหญิงบุษรา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางพิฌญาธาร  ประภาถะโร
2. นางสาวชมพูนุท  ชื่นชม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  บุตรงาม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สีโสดา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสุข
 
1. นางจินตนา   ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวชมพูนุท  ชื่นชม
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุทธ
2. เด็กหญิงชฎาทิพย์  คงอิ่ม
3. เด็กหญิงศรัญญา  อบเชย
 
1. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
2. นางสุพร  มั่นยิ่ง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สำราญพานิช
2. เด็กหญิงพรวิไล  โคตะบิน
3. เด็กหญิงวาสนา  จีนขำ
 
1. นางสาวสมนึก  กมลนาวิน
2. นางจินตนา   ประทีป ณ ถลาง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สมีเพ็ชร
2. เด็กหญิงณัฐรินธร  แสงหิม
3. เด็กหญิงประภัสสร  พระเพชร
 
1. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
2. นางจินตนา   ประทีป ณ ถลาง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  การะเกตุ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เชียงเลียบ
3. เด็กหญิงสุประวีณ์  ผาดผ่อง
 
1. นางสาวสรารัตน์  คล้ามกลั่น
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงนุช  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ไกรเชย
3. เด็กชายไตรทิพย์  สุดสาคร
 
1. นางจินตนา   ประทีป ณ ถลาง
2. นายสถาพร  เจริญเตีย
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิลา  สวนจั่น
2. เด็กชายสิทธิชัย  พุ่มโพธิ์ทอง
 
1. นายนาวา  ชมภูทีป
2. นายมาโนส  บุญพิทักษ์