สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุฑาภัทร  รักกะพันธ์
2. เด็กชายธัญธวัช  มัคอาน
3. เด็กชายศุภาพร  แก้วโน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แช้นสีดา
2. นางสาวสมนึก  กมลนาวิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73.33 เงิน 23 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จิ๋วบุญ
2. เด็กชายวิชิตชัย  แนวพนา
 
1. นางสาวชมพูนุท  ชื่นชม
2. นางรัชนี  สุขรุ่ง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัชชา  รัตนาภรณ์
2. เด็กหญิงนพรัตน์  กมลนาวิน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แช้นสีดา
2. นายเรืองศิลป์  วัฑฒนพันธุ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนกานต์  หมุดธรรม
2. เด็กชายพลฤทธิ์  สุขรุ่ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แช้นสีดา
2. นายมาโนส  บุญพิทักษ์