สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิตรภาณุ  วรศิริ
2. เด็กชายพงศ์ภัค  จันทรภาส
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุเมธ  แสงทรัพย์
 
1. นางพิฌญาธาร  ประภาถะโร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 62.3 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศศิธร  สมทรัพย์
 
1. นางสาวกชพร  มหาคุณาวสุ