สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายศุภนัส  นันตะเสน
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงรวิภา  อยู่เงิน
 
1. นางสาวกชพร  มหาคุณาวสุ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุวนันท์  รุ่งฟ้า
 
1. นางสาวกชพร  มหาคุณาวสุ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แพงคำไหล
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ด่านหลวง
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
2. นางดวงกมล  เจริญเตีย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิสากร  อินทรสอน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สายทอง
 
1. นางรัชนี  สุขรุ่ง
2. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง