สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายศุภนัส  นันตะเสน
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิตรภาณุ  วรศิริ
2. เด็กชายพงศ์ภัค  จันทรภาส
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอธิวัฒน์  เลพิมาย
2. เด็กชายอัคเดช  สุดอุดม
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุฑาภัทร  รักกะพันธ์
2. เด็กชายธัญธวัช  มัคอาน
3. เด็กชายศุภาพร  แก้วโน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แช้นสีดา
2. นางสาวสมนึก  กมลนาวิน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุฬารัตน์  บุญฉิม
2. เด็กหญิงสิริยากร  สุดสาคร
3. เด็กหญิงสุรนันท์  เหล่าเวียงเกตุ
 
1. นางสาวสมนึก  กมลนาวิน
2. นางสาวกนกวรรณ  แช้นสีดา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจริญสุข
2. เด็กชายเจษฎา  พรเจริญ
 
1. นางสาวชมพูนุท  ชื่นชม
2. นางดวงกมล  เจริญเตีย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73.33 เงิน 23 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จิ๋วบุญ
2. เด็กชายวิชิตชัย  แนวพนา
 
1. นางสาวชมพูนุท  ชื่นชม
2. นางรัชนี  สุขรุ่ง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ดวงเดือน
2. เด็กหญิงมาณวิกา  สุดสาคร
 
1. นางสาวชมพูนุท  ชื่นชม
2. นางรัชนี  สุขรุ่ง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัชชา  รัตนาภรณ์
2. เด็กหญิงนพรัตน์  กมลนาวิน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แช้นสีดา
2. นายเรืองศิลป์  วัฑฒนพันธุ์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนกานต์  หมุดธรรม
2. เด็กชายพลฤทธิ์  สุขรุ่ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แช้นสีดา
2. นายมาโนส  บุญพิทักษ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุเมธ  แสงทรัพย์
 
1. นางพิฌญาธาร  ประภาถะโร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 62.3 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศศิธร  สมทรัพย์
 
1. นางสาวกชพร  มหาคุณาวสุ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 1 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงรวิภา  อยู่เงิน
 
1. นางสาวกชพร  มหาคุณาวสุ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุวนันท์  รุ่งฟ้า
 
1. นางสาวกชพร  มหาคุณาวสุ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีเพียงจันทร์
2. เด็กหญิงมาริสา  สายทอง
 
1. นายสถาพร  เจริญเตีย
2. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แพงคำไหล
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ด่านหลวง
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
2. นางดวงกมล  เจริญเตีย
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิสากร  อินทรสอน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สายทอง
 
1. นางรัชนี  สุขรุ่ง
2. นางสาวอรวรรณ  เปรมบำรุง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภสร  ศรีวิศัย
2. เด็กหญิงผกาวดี  สุดอุดม
3. เด็กชายภัทรพงษ์  ชานนท์
4. เด็กหญิงมัณฑนา  กรโกษา
5. เด็กหญิงวันวิสา  จันทเขตต์
6. เด็กหญิงศนันทินี  พรมฟัก
 
1. นางจินตนา   ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
3. นางสาวกนกวรรณ  แช้นสีดา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  สุกใส
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  เปรี้ยวจันทึก
3. เด็กหญิงสรารัตน์  จันประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุวนัน  คงอิ่ม
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไกรเชย
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  สีโสดา
 
1. นางจินตนา   ประทีป ณ ถลาง
2. นางดวงกมล  เจริญเตีย
3. นางสาวสมนึก  กมลนาวิน
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุสุมา  ทิพย์รัตน์
2. เด็กหญิงชญานันท์  อุทัยฉาย
3. เด็กหญิงชลิตา  กิมฮง
 
1. นางสาวธนพร  กลุดกรับ
2. นางสุพร  มั่นยิ่ง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงนภาพร  มังกรกิ่ง
3. เด็กหญิงบุษรา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางพิฌญาธาร  ประภาถะโร
2. นางสาวชมพูนุท  ชื่นชม
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  บุตรงาม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สีโสดา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสุข
 
1. นางจินตนา   ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวชมพูนุท  ชื่นชม
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุทธ
2. เด็กหญิงชฎาทิพย์  คงอิ่ม
3. เด็กหญิงศรัญญา  อบเชย
 
1. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
2. นางสุพร  มั่นยิ่ง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สำราญพานิช
2. เด็กหญิงพรวิไล  โคตะบิน
3. เด็กหญิงวาสนา  จีนขำ
 
1. นางสาวสมนึก  กมลนาวิน
2. นางจินตนา   ประทีป ณ ถลาง
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สมีเพ็ชร
2. เด็กหญิงณัฐรินธร  แสงหิม
3. เด็กหญิงประภัสสร  พระเพชร
 
1. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
2. นางจินตนา   ประทีป ณ ถลาง
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  การะเกตุ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เชียงเลียบ
3. เด็กหญิงสุประวีณ์  ผาดผ่อง
 
1. นางสาวสรารัตน์  คล้ามกลั่น
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงนุช  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ไกรเชย
3. เด็กชายไตรทิพย์  สุดสาคร
 
1. นางจินตนา   ประทีป ณ ถลาง
2. นายสถาพร  เจริญเตีย
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิลา  สวนจั่น
2. เด็กชายสิทธิชัย  พุ่มโพธิ์ทอง
 
1. นายนาวา  ชมภูทีป
2. นายมาโนส  บุญพิทักษ์