สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  กันคำ
 
1. นายมงคล  แก้วเกษการ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มั่งมีผล
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  กันคำ
3. เด็กชายฐิติ  อ่อนตามเอม
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลีผิว
5. เด็กชายอดิศร  ถนอมเล็ก
 
1. นายมงคล  แก้วเกษการ
2. นางธนาวดี  มากเจริญ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินพงษ์   บุตรคำ
2. เด็กชายภาคิน  มุขดี
3. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์เจริญ
 
1. นางณัฐวรรณ  ถิ่นหัวเสือ
2. นางอารีย์  จันทร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรกร  ไวโภคา
2. เด็กหญิงศิประภา  แสงฉาย
3. เด็กหญิงเกวลิน  กาละสอน
 
1. นางอารีย์  จันทร
2. นายโกศล  จันทร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชานน  แคทอง
2. เด็กชายณัฐวัตร  ลีผิว
3. เด็กชายอาทิตย์  นุชประมูล
 
1. นางลำพึง  บุญดี
2. นางณัฐวรรณ  ถิ่นหัวเสือ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงยุวดี  สว่างพิทักษ์
2. เด็กหญิงรวงข้าว  ไวกุลเพ็ชร์
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีเอี่ยม
 
1. นางจำเรียง  ตันตระกูล
2. นางยุพา  พันธุ์หินลาด
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วิเวก
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ชาตรี
3. เด็กหญิงธัญชนก  จตุรงค์
 
1. นางจำเรียง  ตันตระกูล
2. นางยุพา  พันธุ์หินลาด