สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายอำนาจ  พลีน้อย
 
1. นายมงคล  แก้วเกษการ
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกวินธิดา  กันคล้อย
2. เด็กหญิงชลณภัส  ม่วงใหญ่
3. เด็กหญิงพีรยา  มาตเอี่ยม
 
1. นางกานต์พิชชา  จันทร์โต
2. นางสาวกรรณิการ์  เกตุงาม
 
3 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 63 ทองแดง 26 1. เด็กชายปริญญา  บุญชู
 
1. นางสาวศิลาลักษณ์   บุญมี
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ไวกุลเพ็ชร
2. เด็กชายธนพงษ์  พอขุนทด
 
1. นางรวีวรรณ  เขียวอุบล
2. นางสุรีวรรณ  คงภักดี