สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  กันคำ
 
1. นายมงคล  แก้วเกษการ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายอำนาจ  พลีน้อย
 
1. นายมงคล  แก้วเกษการ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  กันคำ
 
1. นายมงคล  แก้วเกษการ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มั่งมีผล
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  กันคำ
3. เด็กชายฐิติ  อ่อนตามเอม
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลีผิว
5. เด็กชายอดิศร  ถนอมเล็ก
 
1. นายมงคล  แก้วเกษการ
2. นางธนาวดี  มากเจริญ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินพงษ์   บุตรคำ
2. เด็กชายภาคิน  มุขดี
3. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์เจริญ
 
1. นางณัฐวรรณ  ถิ่นหัวเสือ
2. นางอารีย์  จันทร
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรกร  ไวโภคา
2. เด็กหญิงศิประภา  แสงฉาย
3. เด็กหญิงเกวลิน  กาละสอน
 
1. นางอารีย์  จันทร
2. นายโกศล  จันทร
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชานน  แคทอง
2. เด็กชายณัฐวัตร  ลีผิว
3. เด็กชายอาทิตย์  นุชประมูล
 
1. นางลำพึง  บุญดี
2. นางณัฐวรรณ  ถิ่นหัวเสือ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงยุวดี  สว่างพิทักษ์
2. เด็กหญิงรวงข้าว  ไวกุลเพ็ชร์
3. เด็กหญิงอารยา  ศรีเอี่ยม
 
1. นางจำเรียง  ตันตระกูล
2. นางยุพา  พันธุ์หินลาด
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วิเวก
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ชาตรี
3. เด็กหญิงธัญชนก  จตุรงค์
 
1. นางจำเรียง  ตันตระกูล
2. นางยุพา  พันธุ์หินลาด
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ธรรมยิ่ง
2. เด็กหญิงวันทกาญจน์  เหง่าดี
3. เด็กชายโมกษ์  วิเวก
 
1. นางรวีวรรณ  เขียวอุบล
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกวินธิดา  กันคล้อย
2. เด็กหญิงชลณภัส  ม่วงใหญ่
3. เด็กหญิงพีรยา  มาตเอี่ยม
 
1. นางกานต์พิชชา  จันทร์โต
2. นางสาวกรรณิการ์  เกตุงาม
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 63 ทองแดง 26 1. เด็กชายปริญญา  บุญชู
 
1. นางสาวศิลาลักษณ์   บุญมี
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสุรชัย  จันทร์เจริญ
 
1. นางรวีวรรณ  เขียวอุบล
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  สวนสิน
 
1. นางรวีวรรณ  เขียวอุบล
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ไวกุลเพ็ชร
2. เด็กชายธนพงษ์  พอขุนทด
 
1. นางรวีวรรณ  เขียวอุบล
2. นางสุรีวรรณ  คงภักดี