สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.33 เงิน 15 1. เด็กชายจักรพงศ์  สิทธิปลื้ม
2. เด็กหญิงอารดา  อั๊งคำ
 
1. นายวัชรินทร์  ดวงแก้ว
2. นางดวงใจ  ปัญญาใส
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  หอมโลก
 
1. นายมารุต  ทองพวงเงิน
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 71.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มะโนน้อม
2. เด็กหญิงชวรีย์  มิ่งคะโน
3. เด็กหญิงฐานิดา  ยอดอินทร์
4. เด็กหญิงณัฐพร  ภูมิสง่า
5. เด็กหญิงธิรดา  อภิชาติโยธิน
6. เด็กหญิงธีระพร  จันทร์สวี
7. เด็กหญิงมงคลทิพย์  วิเศษ
8. เด็กหญิงสุรตา  จันทร์เปรม
 
1. นางสาวขนิษฐา  เจียรณัย
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายธนบัตร  เร่งมีศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สีขาว
 
1. นายศรายุทธ์  ดอนไพรฮวบ
2. นายอภิสิทธิ์   อินดีคำ
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายภานุพงษ์  สมรัตน์
2. เด็กหญิงวารี  กิจขันธ์
 
1. นายศรายุทธ์  ดอนไพรฮวบ
2. นายอภิสิทธิ์   อินดีคำ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายปิยะพงศ์  ศรีหริ่ง
2. เด็กชายไชยโย  สุตพรม
 
1. นายศรายุทธ์  ดอนไพรฮวบ
2. นายอภิสิทธิ์   อินดีคำ