สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธีรพันธ์  บูรพนิมิตพงษ์
 
1. นางศุภรินทร์  สรรพคุณ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธีรภัทร  พิมพาคำ
 
1. นางศุภรินทร์  สรรพคุณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.33 เงิน 15 1. เด็กชายจักรพงศ์  สิทธิปลื้ม
2. เด็กหญิงอารดา  อั๊งคำ
 
1. นายวัชรินทร์  ดวงแก้ว
2. นางดวงใจ  ปัญญาใส
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  หอมโลก
 
1. นายมารุต  ทองพวงเงิน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรพล  นภาประสาทพร
 
1. นายยุทธชัย  พิชญานนท์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุจิตรา   แสงรอด
 
1. นายยุทธชัย  พิชญานนท์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริษา  ท้วมเสน
 
1. นายมารุต  ทองพวงเงิน
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 71.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มะโนน้อม
2. เด็กหญิงชวรีย์  มิ่งคะโน
3. เด็กหญิงฐานิดา  ยอดอินทร์
4. เด็กหญิงณัฐพร  ภูมิสง่า
5. เด็กหญิงธิรดา  อภิชาติโยธิน
6. เด็กหญิงธีระพร  จันทร์สวี
7. เด็กหญิงมงคลทิพย์  วิเศษ
8. เด็กหญิงสุรตา  จันทร์เปรม
 
1. นางสาวขนิษฐา  เจียรณัย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสวรรยา  วงษ์ฟู
 
1. นางสาวพีรยา  ลี้ตระกูล
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายธนบัตร  เร่งมีศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สีขาว
 
1. นายศรายุทธ์  ดอนไพรฮวบ
2. นายอภิสิทธิ์   อินดีคำ
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายภานุพงษ์  สมรัตน์
2. เด็กหญิงวารี  กิจขันธ์
 
1. นายศรายุทธ์  ดอนไพรฮวบ
2. นายอภิสิทธิ์   อินดีคำ
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายปิยะพงศ์  ศรีหริ่ง
2. เด็กชายไชยโย  สุตพรม
 
1. นายศรายุทธ์  ดอนไพรฮวบ
2. นายอภิสิทธิ์   อินดีคำ