สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาพร  วิจิตรกุล
 
1. นางระวีวรรณ  บุญจำรัส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิดา  ป่าตาล
 
1. นางระวีวรรณ  บุญจำรัส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนารดี  แสงปัญญา
2. เด็กหญิงนภัสสร  คำกันหา
3. เด็กหญิงรชาดา  จันทร์เปรม
4. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ลัดกระทุ่ม
5. เด็กหญิงใบบุญ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวรัตติกาล  สระทองช่วง
2. นางเนตรนภา  พรมสา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทาปล้อง
 
1. นางกาญจนา  พุ่มบัณฑิตย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิชชากร  จองสันเทียะ
 
1. นางเนตรนภา  พรมสา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภัทร  แสงขำ
2. เด็กหญิงนิภาวัณล์  แจ้งสว่าง
 
1. นางจิรวรรณ  เอี่ยมยิ้ม
2. นางสาวธนกร  ปุยแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกีรติญา  ชนะบัว
2. เด็กหญิงจันทกานต์  บุญอุ่น
3. เด็กหญิงณัฏฐริกา  คุชิตา
4. เด็กหญิงทิพวัล  ไพศรีสกุล
5. เด็กหญิงนรีรัตน์  สุดใสดี
6. เด็กหญิงบวรลักษณ์  จันทร์ลา
7. เด็กหญิงพาพร  พลสงัด
8. เด็กหญิงสุพรรณี  แซ่แต้
9. เด็กหญิงสุภาสินี  วิโสรัมย์
10. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พรรณเขตกรรณ
 
1. นางสาววิไล  สุดสะอาด
2. นางสุภารัตน์  ธีรทรัพย์ทวี
3. นางธาริดา  สินธพ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เถื่อนเนาว์
2. เด็กหญิงสโรชา  พิจารณ์
 
1. นางสาวจันทิมา  เฮ้ากุล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรางค์ทิพย์  พลอยทรัพย์
 
1. นางสาวแววดาว  มะโนพันธ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิชญ์ชยา  จันท์พูนสิริ
 
1. นายปฏิภาณ  ศาสตร์อำนวย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล   ศรีดี
 
1. นายปฏิภาณ  ศาสตร์อำนวย
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายระพีพัฒน์  ผึ่งผาย
2. เด็กชายวุฒิชัย  งามสนิท
 
1. นางสาวศิรินภา  บุญนำพา
2. นางสาวรุ่งนภา  อุปไชย
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  พิมงอน
2. เด็กหญิงอำไพ  แก้วทอง
3. เด็กชายเบญจพล  หมื่นรัก
 
1. นางสุวรรณ  โพธิ์เงิน
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ชูทอง
2. เด็กหญิงนัฐลดา  นุชประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุชัญญา  แหยมดี
 
1. นางสาววิสนีย์  ลอยแก้ว
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88 ทอง 4 1. เด็กชายนที  รัดรอดกิจ
 
1. นางสาวแพรรพี  มีไชโย
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินกฤต  ผลผาเลิศ
2. เด็กหญิงธนกรณ์  จารัตน์
3. เด็กหญิงปีใหม่  ทังไธสง
 
1. นางสุทิพย์  สายจรัญ
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุรีย์พร  นรดี
 
1. นางจิรวรรณ  เอี่ยมยิ้ม
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิครินทร์  เสกสุทธิจิตร
 
1. นางระวีวรรณ  บุญจำรัส
 
19 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินพัฒน์  กีรติวรการ
2. เด็กหญิงบุญรอด  บุตรสอน
 
1. นางสาวศิโรวรรณ  ธัญญากรณ์
2. นางธาริดา  สินธพ
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรุณี  กอบแก้ว
 
1. นางสาวจันทิมา  เฮ้ากุล
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัดดา  วงศ์ทอง
 
1. นางสาวสำเนียง  ศิริเกิด
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิตพล  นรชาติ
2. เด็กชายถีรศักดิ์  เจริญพรตระกูล
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ภูเม็ด
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ติดชัย
2. นางสาวดวงกมล  จันทร์ยาม