สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  เทพเกาะ
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  หมั่นการ
3. เด็กหญิงศุภวรรณ์  แจ้งสุข
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  รักหทัย
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศิริสงค์
 
1. นางสาวรัตติกาล  สระทองช่วง
2. นางเนตรนภา  พรมสา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันท์ชพร  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวจันทิมา  เฮ้ากุล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงนันทิชา  ศรีโมรา
 
1. นางสาวจันทิมา  เฮ้ากุล
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายชนาธิป  เทพยุหะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เจริญราช
 
1. นางสาวศิรินภา  บุญนำพา
2. นางสาวรุ่งนภา  อุปไชย
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กชายพงษ์ธนิน  ธรรมจิตร์
2. เด็กชายลัทธพงธ์  บุญคง
 
1. นางสาวศิรินภา  บุญนำพา
2. นางสาวรุ่งนภา  อุปไชย
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมสันต์  ต๊ะภิไร
 
1. นางสาวฐานิต  ศิริเกิด