สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปณิธาน  หล้าศักดิ์
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์  สมหมาย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กำเลิศกล้า
2. นางสาวพรพณา  หันจรัส
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66.33 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวริศรา  ทองพระปฏิมา
2. เด็กชายสุรพัด  เส็งเอี่ยม
3. เด็กหญิงอริสา  ภูนาเขียว
 
1. นางสาวศิโรวรรณ  ธัญญากรณ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายนฤภัททร์  สาลีพร
 
1. นางสาวจันทิมา  เฮ้ากุล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอมลธีรา  โชครัตน์ประภา
2. เด็กหญิงไรวินทร์  สุขใส
 
1. นางสาวจันทิมา  เฮ้ากุล
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66.85 ทองแดง 7 1. เด็กชายนัฐกรณ์  หวังอ้อมกลาง
2. เด็กหญิงนิชาภา  ทองคำ
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  วันแสวง
4. เด็กชายพงศกร  แสงอุไร
5. เด็กหญิงพัชริน  ทับสา
6. เด็กชายศรัญยู  อยู่พันธ์
 
1. นายสุรพงศ์  คำต่าย
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อุบลแย้ม
2. เด็กหญิงจิรัชยาภัทร์  เศษคึมบง
3. เด็กหญิงพรกนก  บุญบัญญัติ
 
1. นางสาวจันทิมา  เฮ้ากุล
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกัญญากรณ์  จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงฑิมพิกา  เหมารา
3. เด็กชายศิรวิทย์  เฮ้ากุล
 
1. นางสาวจันทิมา  เฮ้ากุล
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงศิรดา  เฮ้ากุล
 
1. นางสาวจันทิมา  เฮ้ากุล