สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  ดาทอง
 
1. นางสาวพรพณา  หันจรัส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายสมพงษ์  จำปาขันธุ์
 
1. นางสาวพรพณา  หันจรัส
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  นุ่มขำ
 
1. นางไพลิน  งามขำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  สุกแก้ว
 
1. นางธาริดา  สินธพ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุชานันท์  เจียมอยู่เพ็ง
2. เด็กหญิงอภิสรา  ทินนัง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ลีโคตร
 
1. นางสาวศิโรวรรณ  ธัญญากรณ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 3 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายนฤเทพ  แสนสุภา
 
1. นางวียีนิช  ศรีคำ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกังวาลย์  รุ่งวรรธนะ
2. เด็กชายธนภัทร  กาจุมปู
 
1. นางสาวพรพณา  หันจรัส
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ด่านสกุล
 
1. นางสาวพรพณา  หันจรัส
 
9 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 12.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐพงค์  หมื่นรักษ์
2. เด็กหญิงนฤมล  พ่อค้า
 
1. นางธาริดา  สินธพ
2. นางสาวกรรณิการ์  กำเลิศกล้า