สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงสวรินทร์  ครุธปิยะ
2. เด็กชายสิปกร  บุญเรือง
 
1. นางสาววัชรินพร  อ่อนสี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญประกอบ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงปริฉัตร  เที่ยงสมบุญ
2. เด็กชายพิมุกต์  หลั่งทิม
 
1. นางสาววัชรินพร  อ่อนสี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญประกอบ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายธนบดี  โตนาม
 
1. นายเกษม  ฉาวเกียรติคุณ
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ด้วงลา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญประกอบ