สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 73.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันกนิษฐ์  บุญคง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มูลบ้านดง
3. เด็กชายณัฐกานต์  ทองคำ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลิ้มฮะกี่
5. เด็กชายนันนพงค์  วงษา
6. เด็กหญิงพัชริน  วงษา
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ต้นกันยา
8. เด็กหญิงวันวิสา  ทองประดับ
 
1. นายวีระ  วิบูลย์อรรถ
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงพลอยอรุณ  ลอยร่อน
2. เด็กชายอชิรญา  พิมพา
 
1. นายเดชา  เจียมใบ
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์ภรณ์  มาตศรี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญประกอบ