สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายอภินันท์  หอยบาง
 
1. นายวีระ  วิบูลย์อรรถ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชัชชญา  พิมเภา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  รัตนา
 
1. นายวีระ  วิบูลย์อรรถ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ธนสิทธิโชค
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ใคร่กระโทก
 
1. นางสาวอภิรดี  สีทาแก
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 61 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญริ้ว
2. เด็กหญิงจิราพัชร  แสงวิภาดา
3. เด็กหญิงธนพร  ศรีสันงาม
 
1. นางสาวชนิกานต์  พวงเงิน