สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสาธิตา  จินพละ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  วินิจฉัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงประภาพร  คงคืน
2. เด็กหญิงพัชริน  วงษา
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  จิตรีพรต
 
1. นางสาวสิรินันท์  เม้ยนรทา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.35 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายจันธวัติน์  เวียงจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วสันต์
 
1. นายณัฐนันท์  เกตุโท
2. นายนที  กันสุข
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศรัญย์  ฤทธิชุตินธร
 
1. นางสาวพัชริน  เจียมใบ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงประภัสสร  ภัสดร
 
1. นางสาวอภิรดี  สีทาแก
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 51.85 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกีรติ  สุดนุช
2. เด็กชายจักรมนต์  ชื่นบาน
3. เด็กชายธนพนธ์  วรรณคำ
4. เด็กชายนนธการ  จิตระเมศ
5. เด็กชายพรเพชร  ภูสะเทือน
6. เด็กชายวิสุทธิ์  รุ่งเรืองเฉลิม
 
1. นายณัฐนันท์  เกตุโท
2. นายนที  กันสุข