สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสาธิตา  จินพละ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  วินิจฉัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงประภาพร  คงคืน
2. เด็กหญิงพัชริน  วงษา
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  จิตรีพรต
 
1. นางสาวสิรินันท์  เม้ยนรทา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 58.35 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายจันธวัติน์  เวียงจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วสันต์
 
1. นายณัฐนันท์  เกตุโท
2. นายนที  กันสุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนครินทร์  แขมภูเขียว
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ลิ้มฮะกี่
 
1. นายนที  กันสุข
2. นายณัฐนันท์  เกตุโท
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายถิรวัฒน์  วงษ์ลา
2. เด็กชายเดชาวัต  ใจงามผ่องแผ้ว
 
1. นายนที  กันสุข
2. นายณัฐนันท์  เกตุโท
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 16 1. เด็กหญิงสวรินทร์  ครุธปิยะ
2. เด็กชายสิปกร  บุญเรือง
 
1. นางสาววัชรินพร  อ่อนสี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญประกอบ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงปริฉัตร  เที่ยงสมบุญ
2. เด็กชายพิมุกต์  หลั่งทิม
 
1. นางสาววัชรินพร  อ่อนสี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญประกอบ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กชายอภินันท์  หอยบาง
 
1. นายวีระ  วิบูลย์อรรถ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงชัชชญา  พิมเภา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  รัตนา
 
1. นายวีระ  วิบูลย์อรรถ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายธนบดี  โตนาม
 
1. นายเกษม  ฉาวเกียรติคุณ
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 73.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันกนิษฐ์  บุญคง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มูลบ้านดง
3. เด็กชายณัฐกานต์  ทองคำ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลิ้มฮะกี่
5. เด็กชายนันนพงค์  วงษา
6. เด็กหญิงพัชริน  วงษา
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ต้นกันยา
8. เด็กหญิงวันวิสา  ทองประดับ
 
1. นายวีระ  วิบูลย์อรรถ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงลลิตลดา  วิทยากาญจน์
 
1. นางสาวพัชริน  เจียมใบ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเขมนิจ  มั่นคง
 
1. นางสาวอภิรดี  สีทาแก
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศรัญย์  ฤทธิชุตินธร
 
1. นางสาวพัชริน  เจียมใบ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงประภัสสร  ภัสดร
 
1. นางสาวอภิรดี  สีทาแก
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  จิตรีพรต
 
1. นางสาวอภิรดี  สีทาแก
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ธนสิทธิโชค
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ใคร่กระโทก
 
1. นางสาวอภิรดี  สีทาแก
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 51.85 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกีรติ  สุดนุช
2. เด็กชายจักรมนต์  ชื่นบาน
3. เด็กชายธนพนธ์  วรรณคำ
4. เด็กชายนนธการ  จิตระเมศ
5. เด็กชายพรเพชร  ภูสะเทือน
6. เด็กชายวิสุทธิ์  รุ่งเรืองเฉลิม
 
1. นายณัฐนันท์  เกตุโท
2. นายนที  กันสุข
 
19 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงพลอยอรุณ  ลอยร่อน
2. เด็กชายอชิรญา  พิมพา
 
1. นายเดชา  เจียมใบ
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 61 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญริ้ว
2. เด็กหญิงจิราพัชร  แสงวิภาดา
3. เด็กหญิงธนพร  ศรีสันงาม
 
1. นางสาวชนิกานต์  พวงเงิน
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์ภรณ์  มาตศรี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญประกอบ
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ด้วงลา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญประกอบ