สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เสวีวัลลภ
2. เด็กหญิงปัญญาพร  ฉิมคีรี
3. เด็กหญิงมนรัตน์  เกษมราษฎร์
4. เด็กหญิงสินีนาฏ  สืบวงษ์
5. เด็กหญิงสุชานาถ  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์  ดวงธนไพสิฐ
2. นางสาวประภาพร  ทองสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  มงคลบุตร
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์   ขันธชาติ
3. เด็กหญิงปภัสรา  ขัดสาย
4. เด็กหญิงปภัสสร  ลาภคำ
5. เด็กหญิงสุมินตรา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์  ดวงธนไพสิฐ
2. นางสาวจิรวรรณ  กล่างสวัสดิ์
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรศรี
2. เด็กหญิงจุรีภรณ์  กาวี
3. เด็กชายณรงรัตน์  แก้วรุ่งเรือง
4. เด็กชายธีรศักดิ์  พอกประโคน
5. เด็กหญิงพรนภา  ทิศนาม
 
1. นางเพชร  วิงวอน
2. นางสาวจิรวรรณ  กล่างสวัสดิ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาลิณี  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงพนิดา   สมคณะ
3. เด็กหญิงวรนุช  เขียวชอุ่ม
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เสียบไธสง
2. นางเอมอร  ศรีสุนทร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงนฤมล  แสนโง
3. เด็กหญิงอทิตตยา  สิงหะนาม
 
1. นางกุหลาบ  ใจดี
2. นายบุญส่ง  ใจดี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรชิตา  เชื้อขันตี
2. เด็กหญิงพัชอร  สวนทอง
3. เด็กหญิงวริญญา   หิรัญวัฒนะ
 
1. นางกุหลาบ  ใจดี
2. นางอิศราพร  ศรีหานารถ