สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงทิพยวารี  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงประณิดา   สวนยิ้ม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  อ่อนแก้ว
 
1. นางสาวเกศสุดา  สุพัฒสร
2. นางสาวพยงค์  หิรัญวัฒน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิภาสิริ  สิงห์ลอ
 
1. นางวาสนา  จำปาจันทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.66 เงิน 11 1. เด็กหญิงศรารัตน์  จันทร์ตื้อ
 
1. นางวาสนา  จำปาจันทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิชาชานันท์  อมรธนะเศรษฐ์
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์  ดวงธนไพสิฐ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงผลิดา  สินทอง
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์  ดวงธนไพสิฐ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เสนาทิศ
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์  ดวงธนไพสิฐ
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐพล  เทียมซิ้ม
2. เด็กชายสิทธิโชค  เพชรดาพงศ์
 
1. นางสาวจิตรลดา  แย้มจันทร์
2. นางสาวธัญนพรัตน์  ดวงธนไพสิฐ
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  วงค์ปิ่นตา
2. เด็กหญิงดาวละออ  นิลกล่อม
3. เด็กชายวงศกร  โพธิ์จันทร์
 
1. นางสาวอาทิตยา  ทันงาน
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ครุฑสุข
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  คมสัตย์
 
1. นางสาวอาทิตยา  ทันงาน