สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุชาดา  พุทธลอด
 
1. นายบัณฑิตย์  เอกตาแสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญรอด
 
1. นางวาสนา  จำปาจันทร์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แผลงศร
 
1. นางสาวอินทิรา  สนจุุมภะ
2. นางสาวนวลจันทร์  เสียบไธสง