สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายปวริศ  ภัทราภรณ์ไพบูลย์
 
1. นางสาลินี  เสนาพรม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุชาดา  พุทธลอด
 
1. นายบัณฑิตย์  เอกตาแสง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญรอด
 
1. นางวาสนา  จำปาจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75.66 เงิน 9 1. เด็กหญิงทิพยวารี  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงประณิดา   สวนยิ้ม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  อ่อนแก้ว
 
1. นางสาวเกศสุดา  สุพัฒสร
2. นางสาวพยงค์  หิรัญวัฒน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เสวีวัลลภ
2. เด็กหญิงปัญญาพร  ฉิมคีรี
3. เด็กหญิงมนรัตน์  เกษมราษฎร์
4. เด็กหญิงสินีนาฏ  สืบวงษ์
5. เด็กหญิงสุชานาถ  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์  ดวงธนไพสิฐ
2. นางสาวประภาพร  ทองสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  มงคลบุตร
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์   ขันธชาติ
3. เด็กหญิงปภัสรา  ขัดสาย
4. เด็กหญิงปภัสสร  ลาภคำ
5. เด็กหญิงสุมินตรา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์  ดวงธนไพสิฐ
2. นางสาวจิรวรรณ  กล่างสวัสดิ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงผลิตา   สินทอง
2. เด็กชายอนุชิต  พันธ์เจริญ
 
1. นางมธุรส  แก้วโต
2. นายณัฐวุฒ  เอี่ยมกั๊ก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิภาสิริ  สิงห์ลอ
 
1. นางวาสนา  จำปาจันทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงสิริทรัพย์  พงษ์เพ็ชร
 
1. นางสาวจิรวรรณ  กล่างสวัสดิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.66 เงิน 11 1. เด็กหญิงศรารัตน์  จันทร์ตื้อ
 
1. นางวาสนา  จำปาจันทร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิชาชานันท์  อมรธนะเศรษฐ์
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์  ดวงธนไพสิฐ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงผลิดา  สินทอง
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์  ดวงธนไพสิฐ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 78.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เสนาทิศ
 
1. นางสาวธัญนพรัตน์  ดวงธนไพสิฐ
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรศรี
2. เด็กหญิงจุรีภรณ์  กาวี
3. เด็กชายณรงรัตน์  แก้วรุ่งเรือง
4. เด็กชายธีรศักดิ์  พอกประโคน
5. เด็กหญิงพรนภา  ทิศนาม
 
1. นางเพชร  วิงวอน
2. นางสาวจิรวรรณ  กล่างสวัสดิ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แผลงศร
 
1. นางสาวอินทิรา  สนจุุมภะ
2. นางสาวนวลจันทร์  เสียบไธสง
 
16 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐพล  เทียมซิ้ม
2. เด็กชายสิทธิโชค  เพชรดาพงศ์
 
1. นางสาวจิตรลดา  แย้มจันทร์
2. นางสาวธัญนพรัตน์  ดวงธนไพสิฐ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาลิณี  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงพนิดา   สมคณะ
3. เด็กหญิงวรนุช  เขียวชอุ่ม
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เสียบไธสง
2. นางเอมอร  ศรีสุนทร
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงนฤมล  แสนโง
3. เด็กหญิงอทิตตยา  สิงหะนาม
 
1. นางกุหลาบ  ใจดี
2. นายบุญส่ง  ใจดี
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรชิตา  เชื้อขันตี
2. เด็กหญิงพัชอร  สวนทอง
3. เด็กหญิงวริญญา   หิรัญวัฒนะ
 
1. นางกุหลาบ  ใจดี
2. นางอิศราพร  ศรีหานารถ
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  วงค์ปิ่นตา
2. เด็กหญิงดาวละออ  นิลกล่อม
3. เด็กชายวงศกร  โพธิ์จันทร์
 
1. นางสาวอาทิตยา  ทันงาน
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ครุฑสุข
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  หมอนทอง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองคำ
 
1. นางสาวธันทิวา  อิ่นเอ้ย
2. นายเอกบุตร  เจริญสุข
 
22 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  คมสัตย์
 
1. นางสาวอาทิตยา  ทันงาน