สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทิวากรณ์  ศิริกุล
2. เด็กหญิงวิลัยพร  ห่วงเพชร
3. เด็กหญิงสุพัตตรา  ดีประสิทธิ์
4. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศิริสุข
5. เด็กหญิงเปรมจิต  ขัติยะวงศ์
 
1. นางสาวมินทร์ชิสา  อริยเอกอนันต์
2. นายพรทวี  แท่งทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐนนท์  อุยขำ
2. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีโพนทอง
3. เด็กชายอภิชาติ  ปะกังพลัง
 
1. นางสาวมินทร์ชิสา  อริยเอกอนันต์
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 14 1. เด็กชายจิรายุ  ขิวรัมย์
2. เด็กชายบุญประเสริฐ  เจิมเเสน
3. เด็กหญิงเมย์  อินเดีย
 
1. นางสาวมินทร์ชิสา  อริยเอกอนันต์
2. นางกชพรรณ  ปิติศรีชัย