สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.44 ทองแดง 7 1. เด็กชายธีรเดช  ทรงสวัสดิ์วงศ์
2. เด็กชายนิรันดร์  คำคลัง
 
1. นายณัฐวัฒน์  ปิติศรีชัย
2. นายณัฎฐพล  สุริยะวงค์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสุวรรณดี  เสนนอก
 
1. นายพรชัย  คุรุเมธากร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวนิดา  ชำนาญพล
 
1. นายพรชัย  คุรุเมธากร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ทับธานี
 
1. นางธารลิน  ตระกูลรัมย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนัฐพิชา  หยวกดา
2. เด็กหญิงปัญชลี  สมสืบ
 
1. นางธารลิน  ตระกูลรัมย์
2. นางสาวบุษบา  ปานดำรงค์