สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เลิศสิริ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พรหมชม
 
1. นายณัฐวัฒน์  ปิติศรีชัย
2. นายณัฎฐพล  สุริยะวงค์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรรณรภา  บุญผัน
 
1. นางสาวบุษบา  ปานดำรงค์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เรียงพร
 
1. นางธารลิน  ตระกูลรัมย์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายจิราวัฒน์  เกตุไทย
 
1. นางธารลิน  ตระกูลรัมย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เกิดแก้ว
2. เด็กชายนัฐวัฒน์  สีหา
 
1. นางสาวบุษบา  ปานดำรงค์
2. นางธารลิน  ตระกูลรัมย์