สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เลิศสิริ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พรหมชม
 
1. นายณัฐวัฒน์  ปิติศรีชัย
2. นายณัฎฐพล  สุริยะวงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.44 ทองแดง 7 1. เด็กชายธีรเดช  ทรงสวัสดิ์วงศ์
2. เด็กชายนิรันดร์  คำคลัง
 
1. นายณัฐวัฒน์  ปิติศรีชัย
2. นายณัฎฐพล  สุริยะวงค์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทิวากรณ์  ศิริกุล
2. เด็กหญิงวิลัยพร  ห่วงเพชร
3. เด็กหญิงสุพัตตรา  ดีประสิทธิ์
4. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศิริสุข
5. เด็กหญิงเปรมจิต  ขัติยะวงศ์
 
1. นางสาวมินทร์ชิสา  อริยเอกอนันต์
2. นายพรทวี  แท่งทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสุวรรณดี  เสนนอก
 
1. นายพรชัย  คุรุเมธากร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวนิดา  ชำนาญพล
 
1. นายพรชัย  คุรุเมธากร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปัญชลี  สมสืบ
 
1. นายพรชัย  คุรุเมธากร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐนนท์  อุยขำ
2. เด็กหญิงนิภาพร  ศรีโพนทอง
3. เด็กชายอภิชาติ  ปะกังพลัง
 
1. นางสาวมินทร์ชิสา  อริยเอกอนันต์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทกร  รัตนะ
 
1. นางณัชยาภา  เอี่ยมยัง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภิญญดา  ชินรัมย์
 
1. นางณัชยาภา  เอี่ยมยัง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มะณี
 
1. นางณัชยาภา  เอี่ยมยัง
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  เกตุไทย
2. เด็กชายชนินทร์  บัวทอง
3. เด็กหญิงดาวรุ่ง  อุ่นใจ
4. เด็กชายพิเชษฐ์  หงษ์ทอง
5. เด็กหญิงวลัยพร  อุยขำ
6. เด็กชายสราวุฒิ  สารมโน
7. เด็กชายสหรัฐ  ดีหอมศิล
8. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่อึ้ง
9. เด็กหญิงสุชาดา  จันคง
10. เด็กหญิงอริสา  ยืนยาว
 
1. นายสุภกฤต  ปิติศรีชัย
2. นางกชพรรณ  ปิติศรีชัย
3. นางณัชยาภา  เอี่ยมยัง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  ทับธานี
 
1. นางธารลิน  ตระกูลรัมย์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรรณรภา  บุญผัน
 
1. นางสาวบุษบา  ปานดำรงค์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เรียงพร
 
1. นางธารลิน  ตระกูลรัมย์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายจิราวัฒน์  เกตุไทย
 
1. นางธารลิน  ตระกูลรัมย์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนัฐพิชา  หยวกดา
2. เด็กหญิงปัญชลี  สมสืบ
 
1. นางธารลิน  ตระกูลรัมย์
2. นางสาวบุษบา  ปานดำรงค์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เกิดแก้ว
2. เด็กชายนัฐวัฒน์  สีหา
 
1. นางสาวบุษบา  ปานดำรงค์
2. นางธารลิน  ตระกูลรัมย์
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 14 1. เด็กชายจิรายุ  ขิวรัมย์
2. เด็กชายบุญประเสริฐ  เจิมเเสน
3. เด็กหญิงเมย์  อินเดีย
 
1. นางสาวมินทร์ชิสา  อริยเอกอนันต์
2. นางกชพรรณ  ปิติศรีชัย