สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติกา  จารยารัตน์
2. เด็กหญิงทิพย์ทิสา  สุขแสน
3. เด็กหญิงปาริชาต  กล้าหาญ
 
1. นางเครือวัลย์  ณ นครพนม
2. นางวิรัญชนาพร  ธีระพัชรรังษี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดนุชนาถ  กันสถาน
2. เด็กหญิงธิดากร  สรรคเสรณี
 
1. นายเลิศ  สินธุวา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุวรรณี  นุชเจริญ
 
1. นางรัตนาภรณ์  เศรษฐภาพร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายกิติศักดิ์  สุวรรณคาม
2. เด็กชายชัยวิวัฒน์  สุขนา
3. เด็กชายนิรพล  สิงห์อุดร
 
1. นางสุวลักษณ์  มงคลวิสุทธิ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 72.33 เงิน 4 1. เด็กชายอนุชา  วงศ์เทศ
 
1. นางจริยะ  ณ นครพนม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 73.33 เงิน 13 1. เด็กชายปาณัสมา  ฝอยทอง
 
1. นางสาวมนต์นภา  หงษ์ทอง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแขฤทัย  ดอนระไพร
 
1. นางสาวมนต์นภา  หงษ์ทอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญาณี  งามนันไชย
 
1. นางกุลณดา  กระจ่างธนโชต
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทิมา  นามจันทร์
2. เด็กหญิงนลิน  โห้สาลี
3. เด็กชายรัชชานนท์  สุนทรโชติ
4. เด็กหญิงสุริษา  พงษ์ไทย
5. เด็กหญิงอัจฉรียา  โห้สาลี
6. เด็กหญิงเพชรนภา  โล่ภาพ
 
1. นายเลิศ  สินธุวา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิตา  หนูเหลือง
2. เด็กหญิงณัฐติยา  กัณหาวรรณ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เทียงอยู่
4. เด็กหญิงปริตา  พรปิยลิขิต
5. เด็กหญิงสุธารัตน์  ชัยพิพัฒน์
6. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สีการ
 
1. นายเลิศ  สินธุวา
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงญาสุมินน์  ช่างตกแต่ง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายเนรมิตร  เกตภาษา
2. นางสาวอนงค์นาถ  ไล้สุวรรณ
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 11 1. เด็กชายวิชชากร  อินธิฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุจิตรา  โลมา
3. เด็กหญิงโมรียา  จองนคร
 
1. นางนิราพร  เพ็งศรีโคตร
2. นางนิตยา  ทัศนียรัตน์